TREĆA SAMOSTALNA IZLOŽBA NIKOLE MILEKIĆA

U utorak, 7. februara u 19 ?asova, u Likovnoj galeriji Kolar?eve zadužbine bi?e otvorena izložba Neko fali”Nikole Mileki?a, slikaru mla?e generacije koji se po tre?i put za kratko vreme samostalno predstavlja ljubiteljima slikarstva u glavnim beogradskim izložbenim prostorima. .

Sam autor pirmetio je da se uspomene i doga?aji koji su se desili doživljavaju “u odsustvu na drugi na?in, mogu se sagledati iz novog ugla. Odsustvo stvara tišinu, a tišina predstavlja prostor u okviru kojeg ?ovek može da reorganizuje svoje misli i utiske. ?oveka u direktnoj komunikaciji možemo upoznati na jedan na?in, kroz neposrednu razmenu. Odsustvo stvara otklon i novi prostor. Ono predstavlja negativ, komplementarnu suprotnost, ?ija je druga polovina društvenost u klasi?nom smislu – koja se odvija kroz direktan kontakt”.

Izložba ?e biti otvorena do 25. februara
radnim danima od 10 do 20,
subotom od 10 do 16 ?asova.

Odsutan ne mora da bude samo ?ovek, pojedinac, ?lan grupe, smatra Mileki?:

“U okviru jednog odnosa i društvene dinamike, segment u komunikaciji može da bude odsutan. Segmenti koji nedostaju mogu slikovito da govore o ?oveku, podjednako kao i ono što jeste prisutno i poznato. ?ovek je, da bi sa?uvao uspomenu ili misao na one koji više nisu tu, a ?ine gradivni element identiteta jedne grupe, razvio razli?ite oblike kultova se?anja. Oni su sredstvo uz pomo? kojeg ?ovek spoznaje sopstvenu bit i ?uva od zaborava i nestanka delove sebe”.

“?utanje, distanca i osama izoštravaju ?ula, ona postaju osetljivija za fine senzacije kojih možda nismo svesni u prisustvu – kao ?ovek koji dugo sedi u mra?noj prostoriji, ?ije su se o?i prilagodile da vide i prikupljaju i najmanji tra?ak svetla. U odsustvovanju dolazi do sli?nog izoštravanja ose?aja, a osama ?ini ?oveka da druga?ije razmišlja i o sebi i o onome koji fali”, zaklju?uje ovaj umetnik.

Mileki? je ro?en 1991. u Beogradu, gde je završio osnovne i master studije slikarstva na FLU u klasi profesora Dobrice Biseni?a, a trenutno se nalazi na doktorskim studijama kod profesora Gorana Jovi?a. Od 2019. je ?lan Udruženja likovnih umetnika Srbije, a do danas je, osim samostalnih izložbi koje smo pomenuli, u?estvovao sa svojim radovima na 13 grupnih izložbi.