TREMA U RUMI

ART festival Trema Ruma trebalo je da bude održan u martu ove godine, sa programom koji možete pogledati ovde. Zbog trenutne situacije u zemlji i svetu pomeren je za kraj septembra i održava se upravo ove sedmice, sa druga?ijim sadržajem nego što je prvobitno isplanirano. 

Šta je Trema i zbog ?ega nam je neophodna u 21. veku?

Trema je teatarski projekat i me?unarodna manifestacija koja okuplja i promoviše aktivnosti mladih putem pozorišnih predstava, afirmiše rad studenata umetni?kih akademija, pruža podršku za prikazivanje ispitnih, diplomskih i profesionalnih produkcija, kao i kamernih predstava koje nastaju u saradnji sa istaknutim umetnicima, pozorištima, nezavisnim teatarskim asocijacijama i ustanovama kulture.

Kroz predstavljanje primera dobre pozorišne, akademske i kamerne prakse u savremenom scenskom stvaralaštvu vrši se senzibilizacija mladih ka pozorištu i umetnosti. Promovišu se zdravi i kreativni na?ini za kvalitetno trošenje slobodnog vremena; pored konzumenata, aktivnih u?esnika i volontera, afirmišu se i lokalni stvaraoci, te se omogu?ava mladim ljudima rumske opštine da se upoznaju sa drugim kulturama i sredinama iz kojih gostuju?i u?esnici Festivala poti?u.

Specifi?ni civljevi projekta su podre?eni obag?enju kulturne ponude, podizanju kvaliteta sadržaja, o?uvanju i unapre?enju kulturne raznolikosti i inerkulturnom dijaglu, unapre?enju i osavremenjavanju kulturne infrastrukture, unapre?enju regionalne i me?unarodne kulture razmene i saradnje, unapre?enju dostupnosti kulturnih sadržaja svim gra?anjima i podsticanju kulturne participacije, sa posebnim osvrtom na osetljive društvene grupe, stvaranju podsticajnog okruženja za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi ovog grada.

Sve aktivnosti predvi?ene projektom ?e se sprovoditi u Rumi, u zatvorenim, ali i otvorenim prostorima. Pod zatvorenim prostorima se misli na Kamerne scene Kulturnog Centra Ruma i Omladinskog saveta Ruma, a kao otvoreni prostori tretiraju se atrijum Zavi?ajnog muzeja Ruma, dvorište Omladinskog saveta Ruma, Gradski trg i drugi alternativni prostori u gradu.

Program ovogodišnje TREME:

?ETVRTAK24. SEPTEMBAR

23. Tremu u septembru otvaraju – primeri dobre pozorišne prakse.

Sa po?etkom od 18h, festival ?e otvoriti Svetlana Bojkovi? sa svojom izložbom: ”Umetnost Glume ili Traganje za istinom”, dok ?e doma?in biti Zavi?ajni muzej Ruma.

Nastavak programa ?e obeležiti predstava “Šta ?emo sad? u produkciji Yugo art Beograd u ?etvrtak, 24. septembra s po?etkom u 20h u Velikoj sali KC Ruma uz sve propisane mere.

PETAK, 25. SEPTEMBAR

13h: Kreativne radionice za decu i omladinu “POKAŽI ŠTA ZNAŠ” Dramski studio Ruma u saradnji sa Produženim boravkom Oksford Ruma i edukativnim radionicama “Filozofija sa decom” , Dom omladine Ruma.

17h: Promocija monografije “Od Proscenijuma do Rikvanda” od autora Stevana Pištevi?a i Sekule Petrovi?a. Doma?in promocije je Gradska biblioteka Atanasije Stojkovi?, mala sala KC Ruma.

20h: Edit Pjaf, autorski projekat ?ur?e Vukašinovi? iz Banja Luke u Domu Omladine Ruma.

SUBOTA, 26. SEPTEMBAR

13h: Kreativne radionice za decu i omladinu “POKAŽI ŠTA ZNAŠ” Dramski studio Ruma u saradnji sa Produženim boravkom Oksford Ruma i edukativnim radionicama “Filozofija sa decom” , Dom omladine Ruma.

18h: Scenska instalacija; Vizuelizacija pozorišnog fundusa; Prostorno osmišljavanje identiteta pozorišne scene i Trema festivala kroz artefakte. Progam se održava u Kamernoj Trema sceni u Domu omladine Ruma.

Autori i realizatori koncepta: Mina Vukov, dipl. scenograf; Ljiljana Panteli? Fridman, kostimograf; Danijela ?endo Miljanov, tv i filmski reditelj i Zoltan Fridman, pozorišni reditelj i student menadžmenta umetni?ke produkcije i medija.

20h: Predstava STVAR IZBORA: Zašto slušam Mar?ela. Teleport teatar Para?in, autorski projekat Uroša Mladenovi?a u Domu Omladine Ruma.

NEDELJA, 27. SEPTEMBAR

20h: Predstava LITTLE SHOPS OF HORRORS, Ruma High School Theatre u Domu omladine Ruma.

22h: Proglašenje najboljih i dodela nagrada Tremina maska; Žiri aktivnih gra?ana u kulturi.

Svi programi su humanitarnog karaktera uz sve propisane mere prevencije.

Koordinator projekta: Zoltan Fridman

IZVOR: Gledište.rs