U SRBIJI OBJAVLJENA BIBLIJA ZA SCENARISTE

Zahvaljuju?i izdava?kim naporima Filmskog centra Srbije, u našoj zemlji objavljena je knjiga Kristofera Voglera “Piš?evo putovanje: Mitska struktura za pisce”. Ovo kapitalno delo mnogi scenaristi, ali i autori beletristi?kih bestselera opisuju kao svojevrsnu Bibliju.

Predstavljanje Voglerovog svetskog hita koje se prou?ava na mnogim relevantnim umetni?kim fakultetima u svetu (pa i kod nas), održano je u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

O ovom zna?ajnom delu govorili su dramaturg i profesor Ana Lasi?, scenarista, filmski reditelj i profesor ?or?e Milosavljevi?, direktor Filmskog centra Srbije Gordan Mati?, prevoditeljka Jelena Kosanovi? Dorogi i urednik izdava?ke delatnosti FCS-a Miroljub Stojanovi?.

Ana Lasi?, dramaturškinja i profesor, istakla je zna?aj ovog prevoda za obrazovanje novih scenarista.

„Trebala nam je ova knjiga i od klju?nog zna?aja je što je prevedena, jer mi smo sami prevodili njene delove, koje smo potom predavali studentima. Tako da je ovo, na neki na?in, mali istorijski trenutak za scenario i za teoriju scenarija, i jako mi je drago što se ovaj prevod desio“, izjavila je Lasi?.

Scenarista i profesor dramaturgije ?or?e Milosavljevi? naglasio je da je, od trenutka kada je po?eo da radi na Fakultetu dramskih umetnosti 2010. godine, Voglerova knjiga prakti?no bila jedna od osnova za bavljenje celove?ernjim filmskim scenarijom, na studijama dramaturgije.

„Ova knjiga se bavi strukturalisti?kim pristupom dramaturgiji i suštini stavlja akcenat na formulisanje arhetipske pri?e. Na razumevanje toga šta je pri?a, šta su glavne dramske sile unutar pri?e, arhetipske figure unutar nje. Mnogi scenaristi to usvoje intuitivno, ali dobra stvar kod ove knjige je što kompletna, opsežna i napisana linearno i pregledno. U tom smislu omogu?ava da nešto za šta bi vam trebalo nekoliko godina gledala?kog iskustva, možete da konzumirate kao lepo napisano štivo koje se sa zadovoljstvom ?ita“, rekao je Milosavljevi?.

Gordan Mati?, direktor Filmskog centra Srbije, podsetio je da je ?etvrto svetsko izdanje ove knjige izašlo pred kraj prošle godine, i da je FCS objavio prevod upravo ovog, najaktuelnijeg dopunjenog izdanja.

„Mislim da je ovo jako korisna knjiga za našu scenaristiku i filmsku kritiku, produkciju, ali i za sve koje interesuje film. To je štivo koje se lako ?ita i daje zna?ajna uputstva za rad“, rekao je Mati? i dodao:

„Mi smo želeli da knjiga iza?e krajem marta kada je i Vogler bio u Evropi, pa smo i imali ideju da on do?e na promociju, me?utim to se iskomplikovalo iz poznatih razloga. Nadamo se da ?e nekom drugom prilikom do?i kod nas“.

Prevoditeljka Jelena Kosanovi? Dorogi o knjizi je rekla:

„Najve?i kvalitet ove knjige je što je jednostavna, nepretenciozna i što je namenjena svima. Ona je zabavna i svako u njoj može prona?i nešto za sebe, ali i da nau?i nešto o sebi u svetu. Napisana je pitko i sa mnogo zanimljivih informacija“.

Voglerovo klju?no delo uživa kultni status i verovatno nema pisca koji bar nije ?uo za teoriju strukture kojom se „Piš?evo putovanje“ bavi.

U samom središtu ovog kapitalnog dela nalazi se teorija po kojoj se ve?ina pri?a može razložiti na niz narativnih struktura i arhetipova, opisanih kroz mitološku alegoriju.

Vogler je svoje delo zasnovao na obimnom radu Džozefa Kembela, a posebno na njegovoj ?uvenoj studiji „Heroj sa hiljadu lica“ iz 1949. godine koja je, izme?u ostalog, inspirisala Džordža Lukasa prilikom stvaranja njegovog serijala „Star Wars“.

Kristofer Vogler je sredinom 80-ih, u vreme dok je radio u Dizniju kao konsultant za pri?e, za potrebe studija osmislio „Prakti?ni vodi? po Heroju sa hiljadu lica”?—??uveni memorandum, dokument na sedam strana koji je kasnije bio osnova za „Piš?evo putovanje“.

Vogler je poželeo da ideje koje je našao kod Kembela organizuje u jednu ?istu i jednostavnu formu.

„Hteo sam jednom zauvek da ih stavim na papir kao kreativne principe, sistem gra?evinskih blokova u koje možete da se pouzdate dok gradite pri?e, set oru?a kojim možete da otklanjate probleme sa kojima se kao pisac sre?ete“.

Vogler je Kembelovu strukturu pojednostavio, preradio je tako da je istakao teme i motive koji se ponavljaju i u savremenim filmovima, te mit o heroju predstavio na svoj na?in.

Ovaj svojevrsni scenaristi?ki priru?nik uz pomo? strukturalni sistem ukazuje na to da su upravo umetnici ti koji, u svetu pomanjkanja rituala i mitologija, jedini mogu da o?uvaju mit živim.

Kristofer Vogler (ro?en 1949) je holivudski izvršni direktor, scenarista, pisac i pedagog. Tokom svoje duge i plodne karijere radio je za studije Dizni, Foks 2000, Vorner bros… Sara?ivao je na scenariju za kultni Diznijev animirani film „Kralj lavova“ (1994).