UMETNOST I USLOVI POST-PANDEMIJE – ONLINE PROGRAM

Do 15. juna ove godine možete aplicirati za jednomese?ni online program “Umetnost i uslovi post-pandemije” koji ?e se održati od 15. jula do 15. avgusta u organizaciji  “Šta kustosiranje može/treba da bude” (WCSCD).

Fokus programa bi?e period post-pandemije sa ciljem da se izazove promišljanje, refleksija i solidarnost, ali i da to vreme posluži kao kolektivna pribeleška naše nove stvarnosti, izjavila je organizatorka programa Biljana ?iri?. 

Kroz seriju radionica, kustoski program otvori?e diskusiju o tome kako ?e posledice pandemije uticati na posao umetnika i kustosa. Koje su to klju?ne promene koje su nam potrebne, a koje bismo u ovom trenutku mogli da iniciramo? Nadamo se da ?emo ste?i neka domoroda?ka znanja, znanja od malih institucija razli?itih vrsta i percepcije koji se ti?u brige i na?ina da ostanemo povezani kroz prošlost, sadašnjost i budu?nost, i tako na?i praznine iz kojih mogu nastati nove veze i odnosi”, dodaje ?iri?.

Jedna od tema bi?e i novonastali uslovi rada, ali i me?uljudski odnosi.

“Dok ekonomski pritisak prisiljava nacionalne države da ponovo otvore svoje granice, želeli bismo postaviti goru?a pitanja koja se ti?u na?ina rada u sferi umetnosti, koja je pod jakim uticajem neoliberalnih mehanizama. Usred straha od drugih, patnje i gubitka života, pandemija nas je naterala da zastanemo i preispitamo svoje mesto u svetu i naš odnos prema drugim ljudskim bic?ima i vrstama. Nadamo se da c?emo pokrenuti niz radionica o tome kako olakšati razli?ite na?ine rada u sferi umetnosti sa individualnih stanovišta, ali i iz osec?aja pripadnosti zajednici”, zaklju?uje ?iri?.

Tokom trajanja programa razmotri?e se i postoje?i na?ini rada za koje je karakteristi?na agilnost i otpornost. Radi se o slu?aju malih organizacija vizuelne umetnosti širom planete i na?inu na koje su razvile metodologije, koje su omoguc?ile nastavak rada pod neoliberalnim ekonomskim režimom.

Drugi slu?aj su umetnici koji su razvili i održali praksu bez vrac?anja visokoj produkcijskoj vrednosti. Ovo je dobar trenutak da se istraže nekonvencionalna mesta i infrastruktura koja postoji i kako se može aktivirati u pogledu umetnosti, od plaža i šuma do biblioteka i škola.

Nov?ana naknada za u?eš?e u programu je 450 evra, dok je maksimalan broj za prijavu kandidata 20. Mogu?e su prijave iz celog sveta. Mentori programa su Maria Lind, Natasa Petresin Bachelez i Biljana ?iri?.

Online sesije održava?e se preko Zoom-a i zahteva?e pripremu, koje podrazumevaju ?itanje i razli?ite forme kako fizi?kih, tako i konceptualnih vežbi. Svake nedelje bi?e održano približno tri sesije u trajanju od po dva sata.

Deo budžeta programa bi?e raspodeljen u formi granta za tri kulturna radnika (umetnika ili kustosa) kao vid podrške zajednici. Umetnici i kustosi mogu da se prijave putem otvorenog poziva dok ?e komisiju za izbor ?initi u?esnici programa i mentori. Mogu se prijaviti umetnici i kustosi iz bilo koje zemlje bivše Jugoslavije. Fond podrške za kulturne radnike iznosi 500 evra.

Ako želite da uzmete u?eš?a u ovim online sesijama, pošaljite svoj CV i kratku izjavu ili refleksiju na uslove post-pandemije iz vaše perspektive na mail adresu what.could.curating.do@gmail.com.