ZARONITE U SVET MARIJE BOLJEVIĆ

Svi ljubitelji savremenog srpskog slikarstva u prilici su da do 19. novembra u Maloj galeriji ULUPUDS-a u Uzun Mirkovoj ulici 12 pogledaju izložbu “Na putu ka novoj subjektivnosti” Marije Boljevi?. 

Radovi mlade budu?e doktorantkinje Fakulteta za primenjenu umetnost Marije Boljevi? izloženi na njenoj drugoj samostalnoj izložbi u Maloj galeriji ULUPUDS-a potvr?uju uzorno školovanje.

Ona se sa lako?om prihvata bilo kog motiva, njeni potezi su snažni i dosežu goto- vo dramati?nu atmosferu, otkriva raskoš klasi?nih tematskih krugova. Slika predele, mrtvu prirodu, cve?e… Zalazi u polje iluzija i snova, odaje poštovanje uzorima moderne, pre svih priklanja se estetitici Pola Sezana. Ostavlja tok tananih, gotovo zagonetnih zapisa slikarskom ?etkicom.

 

Koloristi?ki slojevi su joj sažeti, osvetljenje diskretno ?ime doprinosi intimisti?koj atmosferi na svojim platnima.

Vode?i se tvrdnjom Dejvida Hoknija da „perspektiva ograni?ava slobodno kretanje u likovnom prostoru“ ona je podre?uje drugim likovnim elementima.

Gogenovski šarmantno ona slika iz se?anja kako bi ono podsvesno istisnulo suvišne detalje koji narušavaju iskonski karakter subjekta.

U svakoj slici priziva odre?enu atmosferu i ambijent koje je posedovalo odre?eno intimno se?anje i ukršta ih sa promenljivim utiscima determinisanim vremenom i prostorom u kojima se nalazi za vreme slikarskog procesa.

Motiv slika slikanih „devant la chose“ (ispred stvari, op. red.) jesu elementi mrtve prirode, ali su crtež i boja po- dre?eni uspostavljanju harmoni?nog odnosa likovnih elemenata umesto realisti?nog prikazivanja subjekata.

Na slikama naslikanim „en la reprenant dans l’imagination“ (vra?aju?i se u maštu, op.red.) Marija Boljevi? ostvaruje svoju po?etnu nameru da likovnim jezikom uspešno prizove odre?enu atmosferu i ambijent utisnut u se?anje, i u isto vreme dozvoljava pam?enju da odbaci suvišne detalje.

Na pojedinim slikama ona odstupa od primene identi?nog kolorita i time nagoveštava neki novi likovni eksperiment u bliskoj budu?nosti svoje karijere koja tek po?inje i likovnih istraživanja koja joj predstoje.

Slikarstvo Marije Boljevi? je po meri ?oveka. Na svojim slikama ona predo?ava svoje veliko zanatsko majstorstvo, ali i dileme svoje po mnogo ?emu osobene umetni?ke li?nosti, navodi, navodi Ana Marija Simonovi?. Po prirodi tiha i skromna, ne naginje senzacijama i izletima u nepoznato, avanturama i rizicima zarad uspeha po svaku cenu.