ZAVRŠENO 13. IZDANJE KONDENZA

Trinaesto izdanje festivala savremenog plesa i performansa Kondenz završeno je u ?etvrtak 29. oktobra u Magacinu.

Tom prilikom premijerno je izvedena predstava „Finale“ autorke i izvo?a?ice Jane Milenkovi?, kao i koautora i izvo?a?a Isidore Popovi?, ?or?a Živanovi?a Grgura, Miloša Janji?a, Alise Oravec, Simonide Žarkovi? i Jovane Stoji?.

Ovo delo nastalo je kroz istraživanje senzacija i iskustava koje gledaoci i izvo?a?i doživljavaju tokom izvo?enja, ali i iz dogovora, druženja, promišljanja i, pre svega, kreativne igre sedmoro mladih ljudi koji su u ovaj proces doneli razli?itost svojih izvo?a?kih iskustava i disciplina.

“Rad je po?eo da se razvija još 2019. godine, kada su svi pojedina?ni u?esnici svoje ideje prijavili na Puzzle program, gde smo pravili svoje kratke koreografske minijature. Kasnije smo dobili sredstva da moj rad produžimo, jer je uklju?ivao sve u?esnike. Po?eli smo da razvijamo predstavu još u februaru i martu, nakon ?ega smo morali da napravimo pauzu. Zapravo smo imali na neki na?in luksuz u vremenu, jer danas se projekti rade brzo i pod velikim pritiskom. Tokom pauze se svašta menjalo, ali smo ostali samoorganizovani i željni da ovo izguramo do kraja”, kaže Jana Milenkovi?.

Autorka se osvrnula i na zna?aj Kondenza za savremenu plesnu scenu u Srbiji, ali i zna?aj ove manifestacije za njen autorski razvoj: 

“Kao neko ko je ranije dolazio na festival i uživao u programima, sada imam i tu ?ast da prvi autorski rad predstavim ovde. Svima nam jako zna?i što je premijera na Kondenzu, jer on jeste mesto spajanja i umrežavanja ljudi iz polja razli?itih umetni?kih praksi. To je za naš grad i našu zemlju jako dragoceno. Ovde su pravi ljudi koji treba da te vide, i koje ti treba da vidiš i upoznaš“.

Na programu ovogodišnjeg festivala su bile i predstave „Nothing can go wrong” Isidore Staniši? i Darje Janoševi? predstava „?TUCORA” Marka Mili?a i Jelene Vuksanovi?, solo plesni performans „Neusamljeno osamljen solo na vezi“ autorke i izvo?a?ice Jelene Alempijevi? in Novog Sada, predstave „Razotkrivena priroda ili Pri?e o biljkama i radnicima” autora i izvo?a?a Vladimira Bjeli?i?a i „Lounli plenet – turisti?ka tura kroz dis(u)topiju” Maje Pelevi?, Dimitrija Kokanova, Olge Dimitrijevi?, Tanje Šljivar i Igora Koruge.

FOTO: Marko MILI?